لیست مجوز های آموزشی جهاد دانشگاهی

عنوان : مجوز برگزاری دوره آموزش کارکنان دولت

سازمان : سازمان مدیریت برنامه ریزی

شماره : 225/93/3813


عنوان : دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه های مختلف علوم اعم از زبان های خارجی علوم انسانی کشاورزی و منابع طبیعی فنی ومهندسی کامپیوتر و آموزش مجازی هنر و معماری اشتغال و کارآفرینی

سازمان : وزارت علوم

شماره : 2/24/90223